BANELÆGNING TIL ORIENTERINGSLØB I DKF-REGI

 

 

27. maj 2012

 

 

 

Af Carl-Henrik Guldbæk, Nord, Jørn Clemmensen, Kano44 og Maria Iben Sell-Petersen, Skovshoved.

 

 

1. GRUNDLAG

Grundlaget for at starte banelægning til et orienteringsløb (O-løb) i DKF-regi er:

Der skal først søges om tilladelse til at løbe hos det pågældende skovdistrikt, der i dag kaldes for skovenhed. På de fleste gamle O-kort står der oplysninger om den pågældende skovenhed. Louise Jørgensen fra Lyngby Kanoklub sørger for at indhente alle sæsonens skovtilladelser fra Naturstyrelsen via hjemmesiden: www.naturstyrelsen.dk => ”Selvbetjening” =>” Brug naturen” =>”Få tilladelse til aktiviteter i naturen ” og så videre til det område, som er ansvarlig for den aktuelle skov. Til sidst udfyldes formularen og sendes af sted. Louise modtager så den endelige godkendelse på et tidspunkt og sender den videre i vores eget holdlederforum.

 

Naturzonerne i den enkelte skov kan variere meget inden for samme år, fx kan der være omfattende ændringer ifm. stormfald, så der må ikke anvendes gamle naturzonekort. Naturzoneoplysningerne er derfor meget afgørende for banelæggernes arbejde med banelægningen.

 

 

 

 

2. REKVIRERING AF O-KORT

Der rekvireres 12 styks O-kort hos den orienteringsklub, der udgiver og administrerer det aktuelle O-kort. Du kan finde den aktuelle orienteringsklub på Dansk Orienterings-Forbunds (DO-F) hjemmeside www.do-f.dk, hvor der findes oversigter over samtlige orienteringsklubbers kortsalg og kontaktadresser på de ønskede skove. Kortene kan købes som papirkort, der sendes med posten eller rekvireres som kort-fil med en klar aftale om ikke at misbruge kort-filen. Inden kontakt til orienteringsklubben, tages kontakt til en banelægger, der tidligere har lagt løb i samme skov eller en fra DKF-O-løbsudvalget for at høre, hvilken aftale, der tidligere har været ifm. fil-adgang og/eller kortkøb. Ved efterfølgende kontakt til den respektive orienteringsklub, sendes en kopi af korrespondancen til tidligere banelægger, holdlederen og DKF-O-løbsudvalgskontakten. 6 af de rekvirerede kort bruges til planlægning og udsætning samt kontrolløb umiddelbart før O-løbet starter. 1 kort er i reserve.1 kort skal indsendes til skovenheden med alle 4 baner indtegnet til endelig godkendelse hos skovenheden ca. 2 måneder før løbet. Et PrintScreen med samtlige baner kan også sendes som en mail til skovenheden. Yderligere 4 kort skal være MASTER-kort til trykning af de fire baner, som sendes til:

 

Jytte Duun

Hummeltoftevej 128

2830 Virum

MAIL:jytte.duun@gmail.com

 

eller sendes som kort-fil til den trykker, der skal trykke kortet. Kortene skal så afhentes og afleveres til Jytte Duun. I det endelige regnskab med den respektive orienteringsklub afregnes de 12 O-kort sammen med det endelige antal kort, også selvom kortene evt. er blevet trykt og fremstillet hos en anden trykker end den orienteringsklub, som har kortrettigheden.

 

De fleste grundkort kan i dag downloades på en henvist hjemmeside efter kontakt til den respektive ejer (korttegner) af grundkortet eller det kan sendes direkte som en kort-fil til banelæggeren. Disse kort skal påføres de sidst gældende naturzoner, inden banelægningen kan gå i gang og skal efter baneindtegningen sendes til endelig godkendelse hos den respektive skovenhed, der vil sikre sig, at naturzonerne respekteres.

 

DKF O-løbudvalg har en licens til O-løbsprogrammet Condes. Skovhoved, Hellerup, Gladsaxe, Neptun, Nord, Lyngby, Pilen, Dragør, Kano44 og flere andre af klubberne udarbejder deres baner i Condes. Kontakt en af de tidligere banelæggere eller evt. Jens Lyk fra Gladsaxe, hvis du ønsker at vide mere om programmet. Mange tidligere banelæggere er som regel villige til at sætte nye banelæggere ind i Condesprogrammet, så kontakt en af disse inden banelægningen for nærmere aftale. På vores holdlederforum fremgår det, hvem der tidligere har været banelæggere i de forgangne sæsoner. De findes under de tidligere sæsoners løbsdatoer. Her findes tillige oplysninger om start-/ og målsted, samt omklædningsfaciliteter.

 

Søg og du skal finde. Det er fornuftigt at gemme O-kort fra tidligere O-løb, for på disse kan du måske få nogle af de oplysninger, du skal bruge. Der står fx hvilken skovenhed, der har ansvaret for den aktuelle skov og hvem, der har kortrettigheden. Samtidig kan du undgå at bruge nogle af de samme poster og derved lægge en anderledes bane end ved det sidste løb i samme skov.

Rekvirer O-kort i målestoksforholdet 1:10.000, da det er mest brugervenligt for de ældre løbere (lettere at se).

Det er banelæggerens ansvar, at der bliver betalt kortafgift 7-15 kr. pr. kort, som vi kopierer/printer. Den orienteringsklub, hvor kortet er blevet bestilt, skal de have besked om, hvor mange kort, der er printet efter endt opgørelse, så de kan udstede en regning. Regningen sendes derefter til Jytte Duun på MAIL:jytte.duun@gmail.com eller på Jytte Duuns privatadresse (se ovenfor!), som så sørger for, at betaling finder sted.

 

 

3. BANELÆGNING 

3.1. Planlægning og opstart.

Start med at indtegne alle naturzonerne. Lav herefter en grovbanelægning. Det vigtigste er at udvælge langstræk. For ikke at overtegne kortene kan der lægges ”kalkepapir” (madpakkepapir), klar acetat eller læg kortet ned i en plastlomme og hæft det fast. Brug en blyant til kalkepapiret eller en vandfast tusch til det klare acetat og plastlommen. Brug evt. husholdningssprit til at fjerne uønskede poster og stræk på plasten.

Kalkepapiret kan hæftes med tape i toppen på udvendig- og indvendig side, således at det kan ”bladres” op ned. For at holde helt styr på positionen af kalkepapiret, tegnes der i to yderhjørner dele af stinettet ind på kalkepapiret. Herved er det let at se, om der er noget, der har rykket sig.

De fire baner tegnes nu ind i Condesprogrammet og skal normalt overholde reglerne for længde og antal poster jf. under første afsnit. Mulighed for flere poster kan kun tillades af hensyn til evt. naturzoner. Men, brug ikke flere poster end vi har i beholdningen. Pr. maj 2012 har vi 60 skærme, 60 stiftklemmer og 2 dobbeltstiftklemmer. Husk, at jo flere poster, der indtegnes og dermed O-skærme, der sættes ud i skoven, des længere tid tager det at opstille banen og hente posterne ind efter endt løb. Så prøv så vidt muligt at begrænse antallet af det samlede antal skærme til de 4 baner. Der må gerne være fællesposter på de 4 baner, men de skal dog fordeles ligeligt mellem banerne.

 

 

3.2. Rekognoscering i skoven.

Rekognoscering kan finde sted i skoven før banelægningsopstart. Det har den fordel, at der ikke planlægges poster i fx vindfældede områder, der kan være sket efter modtagelsen af naturzonekortet fra skovenheden. Der kan også rekognosceres i skoven efter den første grovbanelægning (grovplan for de fire baner). Det kan have den fordel, at man nogenlunde har lagt de anviste løbslængder. Hvis ikke postplaceringer kan positioneres indenfor få meters nøjagtighed, kan posten ikke bruges. Der må ikke anvendes postplaceringer, der kan opfattes som ”svømmende”. Så vælg hellere en anden placering.

 

 


 

4. GRUNDLÆGGENDE BANELÆGNINGSTEORI 

4.1. Banelæggerens opgave.

Det er banelæggerens opgave i så høj grad som muligt at skabe en bane, hvor orienteringen bliver afgørende. Gennem sin banelægning tvinger banelæggeren løberne til tankevirksomhed. Banelæggeren må søge at eliminere tilfældigheder (slump), der kan påvirke konkurrencen. Et eksempel: En post i et hul midt i et svært gennemtrængeligt område, populært kaldet en ”bingopost”.

 

4.2. Begreber i banelægning.

·         Vejvalg. Vejvalg er den ”rute” en løber vælger at benytte fra en post til den næste. For at der kan blive tale om valg, bør der være flere sandsynlige muligheder (det gør det sjovere at være o-løber).

·         Opfang. Opfang er tydelige terrængenstande, der letter løberens orientering fx marker, store veje, søer, indhegninger, store kurvedetaljer m.m.

 

 

4.3. Arbejdet på O-kortet.

Niveauet af sværhedsgrad besluttes, herunder evt. forskelle mellem de 4 baner.

Der begyndes med de lange stræk. Korte stræk kan man lave alle steder. Derimod er lange stræk, der opfylder alle orienteringsidrættens krav til vejvalg, kortlæsning, løb m.fl. en vanskelig opgave.

Derfor begyndes med at indtegne alle gode langstræk, hvor der tages hensyn til start og mål, som er givet på forhånd. Brug gerne en gennemsigtig lineal til at finde stræk på tværs af stierne og hvor 2 vejvalg vil være næsten lige gode. Herefter kommer så arbejdet med at forbinde de gode og de mindre gode stræk til en helhed.

Det er også vigtigt, at løberne ikke har samme ud- og indløb til og fra en post. Undgå derfor spidse vinkler. Er der tale om en smal skov, indsættes en ekstra post på et kort stræk for at undgå den spidse vinkel i ud- og indløbet.

 

 

4.4. Sværhedsgrad.

Sværhedsgrad kan bl.a. varieres ved større eller mindre anvendelse af opfang.

 

 

4.5. Posten.

Posterne er ikke et mål i sig selv, men en hjælp til at opfylde banelæggerens opgave - orientering på hele banen og til at sikre, at løberen har været rundt i skoven på den tiltænkte bane.

 


 

4.6. Postbeskrivelser og signaturforklaringer

Postbeskrivelser kan udformes som dette eksempel:  

 

 

OLD BOYS

 6,420 KM, 14 POSTER

POST

KONTROL-

NUMMER

POSTBESKRIVELSE

START

 

Skole

1

71

Vestligste mose

2

70

Sti-sammenløb

3

68

Bro

4

67

Skrænt

5

66

Grøft, -knæk

6

65

Hul

7

64

Grøft Sti -sammenløb

8

63

Nordligste mose

9

62

Stendige

10

61

Lavning

11

60

Bro

12

58

Grøft Sti -kryds

13

57

Grøft, N-ende

14

52

Lavning

MÅL

 

Skole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signaturforklaringerne kan findes på hjemmesiden:

 

http://www.kan-du-finde-vej.dk/faktaom_signaturforklaring.asp

 

Her kan man også finde mange andre gode oplysninger.


 

Orienteringskortet bruger følgende signaturer:

 

Klik på signaturerne og se hvordan de ser ud i virkeligheden eller vælg farve.

Beskrivelse: signaturforklaring

Det tilstræbes, at der anvendes signaturbegreber som ovenstående.

Er der plads på kortet kan det være en god ide at sætte en signaturforklaring på. Specialsignaturer bør altid komme på kortet som fx et ”specielt træ”, der skrives med et grønt ”x”, som symbol.

 

 

4.7. Skærmplacering.

Der skal orienteres efter terrængenstanden – ikke skærmen.

Skærmen skal sidde nøjagtigt på det sted, som postcirklen og postbeskrivelsen angiver.

Skærmen skal anbringes, så den er synlig fra flere retninger, altså ikke omme bag et træ. Den skal kunne ses fra ca. 25 m afstand.

 

 

4.8. Banens udseende og form.

Ved at variere såvel stræklængde som retning, og de terrængenstande, der vælges som poster, gøres banen umiddelbart mere orienteringsvenlig. Normalt vil man også skærpe orienteringen ved at tvinge løberen til retningsskift og til at foretage vejvalg på såvel lange som korte strækninger. Banelæggeren bør udnytte muligheden for at bringe løberne igennem varierende terræntyper, fx mere eller mindre kuperet terræn og forskellige former for bevoksning osv.. Inspiration til banelægning kan fås ved DOF på:

 

www.do-f.dk/dok/vejled/2008_bane_gron_sort.pdf

 

 

 4.9. Gode råd og opgaver.

 

Borgerlig Dæmring” starter= BD.    ”Borgerlig Skumring” slutter= BS.

 

DATO

BD, KL.

DAG, KL.

DAG, KL.

BS, KL

1 oktober

(sommertid)

0635

0710

1845

1930

1 november

(vintertid)

0635

0710

1630

1725

1 december

(vintertid)

0725

0810

1545

1635

1 januar

(vintertid)

0755

0845

1545

1635

1 februar

(vintertid)

0725

0810

1635

1730

1 marts

(vintertid)

0630

0705

1735

1825

 

 

 

5. BANELÆGNINGENS ARBEJDSPROGRAM

Den naturlige rækkefølge for banelæggerens arbejde med banelægningen:

 

God O-fornøjelse 

 

JØRN CLEMMENSEN, Kano 44, MAIL:joerncl@gmail.com

MARIA IBEN SELL-PETERSEN, Skovshoved Roklub MAIL:mariasell@webspeed.dk

CARL-HENRIK GULDBÆK, Nord, MAIL:guldbaek@nypost.dk