Nye REGLER DKF O-LØB 23.4.2018


Nye regler DKF O-løb pr. 23. april 2018

DANSK KANO & KAJAKFORBUND 23.4.2018

DKF Orienteringsløb

REGLER FOR O-LØB
Der afholdes i løbet af vinteren seks løb - ét hver måned - fra oktober til marts.
For at deltage skal man være medlem af en kano/kajakklub under DKF.

KLASSEINDDELING
Herrer: Individuelt, samt klubhold som udgøres af de op til tre hurtigste løbere fra samme klub.
Damer: Individuelt, samt klub, sammen med old-ladies,hold som udgøres af de op til tre hurtigste løbere fra samme klub.
Drenge: Individuelt . Må ikke være fyldt 16 år den 1. oktober det år løbssæsonen starter.
Piger: Individuelt. Må ikke være fyldt 16 år den 1. oktober det år løbssæsonen starter.
Old-boys: Individuelt, samt klubhold som udgøres af de op til tre hurtigste løbere fra samme klub. Skal være fyldt 40 år den 1. oktober det år løbssæsonen starter.
Old-ladies: Individuelt, samt klubhold, sammen med damer som udgøres af de op til tre hurtigste løbere fra samme klub. Skal være fyldt 40 år den 1. oktober det år løbssæsonen starter.
Parløb er delt i 3 klasser: 1. herre/herre , 2. dame/dame og 3. par MIX, hvori der konkurreres individuelt for grupper bestående af to eller tre løbere på ét startkort. Det er de samme 2 eller 3 personer, der udgør en gruppe hele sæsonen. Hvis der er forfald fra en af løberne i gruppen, og der er betalt startafgift for alle, skal den/de resterende i gruppen løbe alene, altså ikke ny partner.

Der er ingen regler i forhold til kønsfordeling og alder på holdet. Der løbes endvidere klubholdkonkurrence efter særlige regler. Se nedenfor under tremandshold.

Ungdomsparløb: Må ikke være fyldt 16 år den 1. oktober det år løbssæsonen starter.

Drenge eller piger kan, hvis de i et af de første løb finder ud af, at de er suveræne, bede om at blive flyttet op i herre- henholdsvis dameklassen. Herefter tæller kun placeringer i den nye klasse, ligesom tilbageflytning til den "gamle" klasse ikke er mulig før næste sæson.

KORT
Der løbes efter Dansk Orienteringsforbunds kort normalt i målestoksforholdet 1:10.000

LØBSLÆNGDER
Lang: Klasse: Herrer 8-9 km. i fugleflugt, med ca. 15 - 18 poster.
Mellem 1. Klasser: Old-boys og par herre/herre, 5,5 - 5,9 km i fugleflugt med ca. 10 – 14 poster.
Mellem 2: Klasser: Damer, old-ladies piger, drenge og par dame/dame 5,5 - 5,9 i fugleflugt med 10–14 poster.
Mellem 3: Klasser: Par MIX og ungdomspar, 5,5, - 5,9 i fugleflugt med ca. 10 – 14 poster.

STARTAFGIFT
Startafgiften fastsættes fra år til år ved holdledermødet efter hver sæson. Startafgiften skal betales samlet klubvis.

STARTKORT
Der skal være oplyst løberens fornavn, efternavn, og løbsnr. samt hvilken klasse der stilles op i og for hvilken klub der stilles op for. Parløbere behøver ikke at angive efternavn.
For løbere der starter flere på ét startkort, er det det første navn, der tildeles point, og dette navn skal skrives fuldt ud, mens de andre navne kun behøves anført med fornavne.
Endvidere skal af hensyn til løbets afvikling anføres et stort bogstav med en ring om, som indikerer en forventet tid for den enkelte løber; dette anføres lige ved siden af klassebetegnelsen.
A = gennemfører på 70 min. eller derunder.
B = gennemfører på mellem 70 min. og 90 min.
C = gennemfører på mellem 90 min. og 120 min.
D = gennemfører på over 120 min.
Ulæselige startkort kasseres.
HOLDLEDERE
Holdledere skal sørge for, at alle startkort er korrekt udfyldte, indsende disse og sørge for betaling, som betales til konto 22538892691461 i Nordea. Betalingen skal være orienteringsløbsudvalget i hænde senest mandagen, 13 dage inden det pågældende løb. Alle holdledere skal sende en e-mail til Jytte senest mandagen 13 dage før løbet med angivelse af antal løbere på hver bane. Samme mandag, 13 dage før sendes kontrolkort med posten eller afleveres til Jytte.

Se adresse på O-løbslisten med sæsonens løbsdatoer.
Blanke startkort udleveres til holdlederen ved startbordet, eller kan rekvireres hos udvalget. Holdlederen skal orientere alle løbere - især nye løbere - om løbsreglerne. Bl.a. om at max. tiden er 3 timer og at alle løbere skal melde sig ved startbordet ved tilbagekomst
Alle klager og forslag vedrørende O-løbet skal fremføres af holdlederen umiddelbart efter løbet. Hvis der ikke er betalt ved tilmeldingen, får løberne ikke lov til at starte.

POSTERNE
Posterne består af rød/hvide (orange/hvide) skærmposer med påskriften DKF, samt en mærkeseddel med et nummer, der identificerer posten. Ved hver post findes der også en kontroltang. Der kan ved enkelte poster være en dobbelt kontroltang. Posterne ligger på et fast punkt på kortet. Posten findes så vidt muligt i centrum af cirklen (6 mm i diameter). På kortet findes postdefinitionen med det kontrolnummer, som sidder på posten.

KONTROL
Hver løber får sammen med kortet udleveret et kontrolkort, som skal klippes ved hver post. Posterne skal opsøges i den rigtige nummerorden, og kontrolkortet skal klippes i rækkefølge. Ved dobbelttang klippes i to rubrikker, og alle klip forskydes derpå en rubrik mod et højere nummer. Alle kontrolkort bliver efter løbet kontrolleret, og opstår der tvivl med et kontrolkort, afgør banelæggeren, om der kan gives point.

STJERNELØB
Der kan arrangeres stjerneløb.

POINTFORDELING
Ved hvert løb tildeles den hurtigste løber i hver klasse 100 point. Alle andre får et antal point, som er lig med 100 minus det antal minutter, som løberen er langsommere end vinderen. Løberne opnår ved sæsonens slutning et antal point, som er pointsummen af de fem bedste løb. En baneudlægger tildeles point for det pågældende løb, som er gennemsnittet af udlæggerens fire bedste løb. Ved pointlighed i den samlede stilling, vinder den person, der har den bedste enkeltplacering (evt. næstbedste, tredjebedste osv.). Ved fortsat lighed vinder den person, der har den bedste indbyrdes placering i sidste løb (evt. næstsidste, tredjesidste osv.). For klubholdkampen tæller point fra alle 6 løb, og ikke som ved individuelt, hvor det er 5 af 6.

TREMANDSHOLD (Klubholdkonkurrence)
Op til de 3 bedste gennemførende løbere fra samme klub tæller. Også når der kun er 1 eller 2 gennemførende løbere, tæller de. Der er klubholdkonkurrence i følgende klasser
Herrer, damer (dame + old ladies) og oldboys. 
For parløbere er der også én klubholdkonkurrence, som er udformet således, at det bedste gennemførende par tæller fra hver klub i hver af parløbsklasserne: Herre-herre, dame-dame og mix.

PRÆMIER
Herrer : Individuelt, samt vandrepræmie til hurtigste herre. Vandrepræmie til hurtigste klubhold.
Damer: Individuelt, samt vandrepræmie til hurtigste dame. Vandrepræmie til hurtigste dame/old-ladies klubhold.
Drenge: Individuelt, samt vandrepræmie til hurtigste dreng.
Piger: Individuelt, samt vandrepræmie til hurtigste pige.
Old-boys: Individuelt, samt vandrepræmie til hurtigste oldboy. Vandrepræmie til hurtigste klubhold.
Old-ladies: Individuelt, samt vandrepræmie til hurtigste old-lady. Vandrepræmie til hurtigste dame/old-ladies klubhold.
Parløb: Individuelt, samt vandrepræmier til parløb Herre-herre, parløb Dame-dame, parløb Mix og også til ungdomspar.
En vandrepræmie vindes til ejendom, hvis den er vundet tre gange i træk eller fem gange i alt. Vandrepræmien skal afleveres ved næstsidste løb i sæsonen.
Ved lodtrækningspræmier skal løberen have været ”startende” og til stede ved lodtrækningen for at have mulighed for at få præmie. Evt. postindsamlere er dog undskyldt for ikke at være til stede.

BANEUDLÆGNING
Baneudlæggeren rekvirerer før løbet O-kort til indtegning af baner. Skærme m.m. udleveres efter aftale til næste baneudlægger. Der holdes i foråret, efter sæsonens sidste O-løb, et holdleder- og baneudlæggermøde.
Skovkoordinator indhenter løbstilladelser fra Skov og Naturstyrelsen til alle løb. Se godkendelse på hjemmesiden nederst til venstre og klik på ”Holdlederforum”.
De klubber, som ikke stiller med en baneudlægger, vil efter tur blive udvalgt til efter løbet at indsamle alle poster og manillamærker (brun seddel med bl.a. postnummer). En postindsamlingsansvarlig, der udpeges af Jytte Duun, er ansvarlig for at alle poster + vejvisningsskærme indsamles, sorteres i nummrorden i 10’ere og afleveres til Jytte Duun på hendes adresse.

KONTAKTPERSONER /AFLYSNINGER
Udvalget skal have navne på to kontaktpersoner fra hver klub, som kan kontaktes i tilfælde af aflysninger.

HJEMMESIDE
Oplysninger om løbene, starttider m.m. kan fås på www.dkfolob.dk

ANDET
"De 10 bud"
1) Løbere må ikke passere indhegninger med dobbeltstreger, nyplantede områder, dyrkede områder (marker), løbe over isen på søer eller på nogen måde skade skoven. Det er ikke tilladt at færdes i naturzoner, tidligere kaldet vildtlommer, der er et område i skoven, hvor vildtet kan gemme sig.
2) Det er forbudt at benytte kompas.
3) Hver løber har max. 2 ½ time til at gennemføre banen. Det vil sige, at løberen skal være tilbage senest 2 1/2 timer efter sin starttid. Overskrides de 2 1/2 timer, kan der blive iværksat en eftersøgning.
4) En erfaren løber har mulighed for at tage en ny løber med til 2 løb til oplæring. Dette skal foregå i "lærerens" klasse. Begge løbere får et startkort. Den nye løber er uden for konkurrence.
5) Ingen klub må sende en fuldstændigt uerfaren løber alene i skoven.
6) Opvarmning må kun finde sted inden for 100 m. fra startstedet og ikke i skoven.
7) O-løb kan under ekstreme vejrforhold blive aflyst af banelægger og Jytte Duun.
8) Hunde må ikke medtages i skoven ved O-løb.
9) Alle løbere skal melde sig ved målet - også selv om de ikke har gennemført.
10) Løberen er selv ansvarlig for at stemple, og tjekke at sluttid kan aflæses på, startkortet.
---------------------------------
Disse regler er gældende fra og med sæsonen 2018/19 og annullerer alle tidligere udsendte regler. I tvivlstilfælde ved tolkning af reglerne, er O-løbsudvalgets afgørelse bestemmende.

Renskrevet af Jørn Clemmensen, Kano44, 24.4.2018